Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 1-12

เรื่องย่อ: Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย

ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” มีทักษะและพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนและได้รับอำนาจมากขึ้นในโลกนี้

ยอดเข้าชม: 3.40 K

รายการตอนทั้งหมด: Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 1

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 2

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 3

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 4

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 5

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 6

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 7

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 8

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 9

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 10

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 11

Drowning Sorrows in Raging Fire (Lie Huo Jiao Chou) ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ ซับไทย ตอนที่ 12